اخبار

◾️بند ۳ بخشنامه شماره ۵۱۵۱۰ مورخ ۳۰/ ۷/ ۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی در خصوص چگونگی بخشودگی جرایم مالیاتی

تاریخ:1403/03/06

🔹بخشودگی؛

➖جرایم مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۰ برای سالهای ۱۳۹۴ و قبل آن و

➖جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی سال ۱۳۹۴ برای سال های ۱۳۹۵ و بعد از آن در صورتی که مشمول مالیات نبوده و یا نسبت به پرداخت با ترتیب پرداخت کلیه بدهی های قطعی شده سال مربوط اقدام نموده باشد و

➖همچنین جرایم مالیاتی قابل بخشش مربوط به مطالبه مالیات بر مبنای رسیدگی به تراکنش های بانکی

🔹تا صد در صد ( ۱۰۰% ) به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود.