اخبار

◾️بزرگ‌ترین پروژه و اولویت اصلی نظام مالیاتی سامانه مودیان است

🔹رئیس سازمان امور مالیاتی : سامانه مؤدیان بزرگ‌ترین پروژه و اولویت اصلی نظام مالیاتی است اما برای هم افزایی، پیگیری و پیش برد آن تیم ویژه در هریک از ادارات کل امور مالیاتی تشکیل می شود.

🔹سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی با حضور در میزگرد تخصصی سامانه مؤدیان و ابراز رضایت از بزرگ‌ترین پروژه و اولویت اصلی نظام مالیاتی سامانه مودیان است وضعیت پیش برد و سرعت قابل قبول اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان گفت: این طرح مشکل و مانع خاصی ندارد اماباید برای ارتقای آمادگی ادارات کل امور مالیاتی، تیم ویژه‌ای برای هم افزایی، پیگیری و پیشبرد سامانه مؤدیان تعیین شود.

🔹سبحانیان افزود: این تیم ویژه باید به مشکلات، ابهامات و دغدغه‌های مودیان و همکاران پاسخگو باشند البته همه همکاران باید از ابعاد و جوانب موضوع اشراف داشته باشند.