اخبار

◾️افزایش حد مجاز فروش مودیان عضو سامانه مودیان در اجرای ماده ۴ آیین نامه اجرایی اصلاحی ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره های آن

تاریخ:1402/12/19

🔹دستورالعمل شماره ۵۱۱/ ۱۴۰۲/ ۲۰۰ مورخ ۲۰/ ۹/ ۱۴۰۲

▪️در اجرای ماده ۴ آیین ‌نامه اجرایی اصلاحی ماده ۶ قانون پایانه ‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره‌های آن، موضوع بخشنامه شماره ۸۳۰۹۷/ ۲۰۰/ د مورخ ۱۴/ ۱۲/ ۱۴۰۰، به ‌منظور افزایش حد مجاز فروش مودیان عضو سامانه مودیان، موارد ذیل را مقرر می‌دارد:

الف- افزایش حد مجاز فروش از طریق پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره مشابه سال قبل:
🔺در صورتی‌که مودی تمام یا قسمتی از بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره مشابه سال قبل را پرداخت نکرده یا نسبت به ترتیب پرداخت آن اقدام ننموده باشد، می‌تواند با پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره مزبور، از افزایش حد مجاز فروش مندرج در ماده ۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان حداکثر تا مبلغ فروش ابرازی بهره‌مند شود.
۱ . در این صورت اداره امور مالیاتی می بایست مبلغ پرداخت یا ترتیب پرداخت داده شده را حداکثر ظرف همان روز از طریق اداره کل امور مالیاتی ذی ربط به معاونت فناوری های مالیاتی اعلام نماید تا نسبت به افزایش حد مجاز فروش تا سقف مشخص شده در ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اقدام شود.
۲ . در صورتی که پرونده دوره مشابه سال قبل مودی پیش از درخواست افزایش حد مجاز فروش، مورد رسیدگی قرار گرفته و به قطعیت رسیده باشد و در اثر آن اعتبار مالیاتی قطعی شده کمتر از اعتبار مالیاتی ابرازی مودی باشد، مبلغ پرداخت یا ترتیب پرداخت داده شده بدهی جهت افزایش حد مجاز فروش تا سقف مشخص شده در ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، پس از کسر مابه التفاوت اعتبار مالیاتی قطعی شده و اعتبار مالیاتی ابرازی پرداخت نشده، می بایست به معاونت فناوری های مالیاتی اعلام شود.

ب- افزایش حد مجاز فروش از طریق پرداخت مالیات و عوارض متعلقه یا ارائه تضمین :
🔺در صورت درخواست مودی برای افزایش حد مجاز فروش از این طریق، مودی موظف به پرداخت مالیات و عوارض فروش یا ارائه تضمین متناسب با میزان افزایش حد مجاز فروش درخواستی (با ملحوظ نظر قرار دادن نرخ مالیات بر ارزش افزوده) می‌باشد.
۱ . در صورت پرداخت مالیات و عوارض متعلق، حد مجاز فروش متناسب با نرخ مالیات و عوارض فروش تا سقف مالیات و عوارض فروش پرداختی به صورت سیستمی افزایش می‌یابد.
۲ . در صورت ارائه تضمین توسط مودی از قبیل سپرده بانکی، ضمانت نامه بانکی، وثیقه ملکی یا چک صیادی (بنفش رنگ)، ادارات امور مالیاتی موظفند نسبت به دریافت هریک از تضامین یادشده معادل مالیات و عوارض متعلق اقدام و مراتب را حداکثر ظرف همان روز از طریق اداره کل امور مالیاتی ذی‌ربط جهت افزایش حد مجاز فروش متناسب با نرخ مالیات و عوارض فروش تا سقف مالیات و عوارض فروش تضمینی، به معاونت فناوری ‌های مالیاتی اعلام نمایند.
۳ . سررسید تضامین موضوع این بند، حداکثر تا پایان مهلت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مربوط به همان دوره مالیاتی می‌ باشد که پس از تعیین تکلیف مالیات بر ارزش افزوده (پرداخت یا ترتیب پرداخت) ظرف مهلت مقرر قانونی، تضامین دریافتی به مودی مسترد خواهد شد. در غیر این ‌صورت نسبت به وصول بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده از محل تضامین مربوطه  اقدام خواهد شد.

در صورت درخواست افزایش حد مجاز فروش از هریک از روش های مذکور توسط مودی، ادارات امور مالیاتی مکلف به تکمیل فرم پیوست و ارسال آن به ادارات کل امور مالیاتی ذی ربط جهت اعلام به معاونت فناوری های مالیاتی می باشند.

شایان ذکر است پس از برقراری تمهیدات سیستمی، فرآیند پیش‌بینی شده دراین دستورالعمل بصورت غیردستی و برخط انجام خواهد شد.

جدیدترین و داغ ترین اخبار دنیای حسابداری و مالی ،تکنولوژی، علم و خودرو را با رادیو حساب دنبال کنید