اخبار

◾️اطلاعیه شماره ۱۸

تاریخ:1402/10/23

🔹”محاسبه حد مجاز هر دوره مالیاتی براساس اظهارنامه های تسلیمی تا قبل از شروع همان دوره مالیاتی”

🔺در راستای اجرای موضوع ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و آیین نامه اجرایی اصلاحی آن به استحضار می رساند؛ به منظور محاسبه حد مجاز فروش هر دوره مالیاتی، صرفا اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی تا قبل از شروع همان دوره مالیاتی لحاظ خواهد گردید.

🔺به طور مثال؛ اگر مودی خارج از موعد و در مورخ ۱۰ دی ماه ۱۴۰۲ نسبت به ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان ۱۴۰۱ اقدام نماید، اظهارنامه مذکور در محاسبه حد مجاز دوره زمستان ۱۴۰۲ لحاظ نخواهد شد.