اخبار

◾️اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده

تاریخ:1402/11/14

🔺۱.اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس نوع فعالیت:

– شعب و دفاتر نمایندگی شرکت‌های خارجی
– شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها.
– شرکتهای سرمایهگذاری (هلدینگ) و شرکتهای تابعه و وابسته به آن‌ها.
– مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌ها، سازمانها و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها.

🔺۲.اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس حجم فعالیت:

سایر اشخاص حقوقی و حقیقی (شامل شرکتهای سهامی خاص و سایر شرکتها و همچنین مؤسسات غیرتجاری، شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی و اتحادیه‌ های آنها و اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی می ‌باشند) که بر اساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود،‌ جمع کل ناخالص درآمد (فروش کالا و یا ارایه خدمات اعم از عملیاتی و غیرعملیاتی) آنها بیش از سیصد (۳۰۰) میلیارد ریال (در مورد شرکت‌های پیمانکاری، دریافتی آنها بابت پیمانهای منعقد شده بیش از سیصد (۳۰۰) میلیارد ریال) یا جمع دارایی‌های آنها (جمع ستون بدهکار ترازنامه یا صورت ‌وضعیت مالی) بیش از پانصد (۵۰۰) میلیارد ریال باشد.