اخبار

◀️محدودیت یک ماهه از سوی سازمان مجدد اجرا شد.

#سامانه_مودیان (۴ مهر ماه)

💯خبر مهم

◀️محدودیت یک ماهه از سوی سازمان مجدد اجرا شد

🔹به طور مثال امروز ۴ مهر ماه می‌باشد و سازمان صورت‌حسابهایی رو قبول می‌کند که به تاریخ ۵ شهریور به بعد باشد.