اخبار

◀️ضوابط کلی مالیات خودروهای گرانقیمت در قوانین بودجه سنواتی

تاریخ:1403/1/20

🔹قانون بودجه سال ۱۳۹۹
🔺بند ت تبصره ۶ : در سال ۱۳۹۹ انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی با ارزش هفت میلیارد ( ۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال و بیشتر بر اساس ارزش روز خودرو با نرخ دو دهم درصد

🔹قانون بودجه سال ۱۴۰۰
🔺بند ش تبصره ۶ : کلیه مالکین ( اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی ) انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل که در پایان سال ۱۴۰۰ مجموع ارزش آنها بیش از ده میلیارد ( ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال باشد مشمول مالیات سالانه خودرو خواهد بود.

🔹قانون بودجه سال ۱۴۰۱
🔺بند ف تبصره ۶ : در سال ۱۴۰۱ ارزش انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق(کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی بیش از ده میلیارد ( ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال مشمول مالیات سالانه خودرو خواهد بود.

🔹قانون بودجه سال ۱۴۰۲
🔺بند ۳ تبصره ۶ : انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که قیمت روز خودروی آنها بیش از سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (۱%) میگردند

🔹قانون بودجه سال ۱۴۰۳
🔺بند چ تبصره ۶ : انواع خودروهای سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که قیمت روز خودروی آنها بیش از سی و پنج میلیارد (۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال است نسبت به مازاد این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد ( ۱% ) می گردند.