اخبار

▪️خیلی دقت کنیم ▪️مهلت یک ماهه ویرایش اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده زمستان ۱۴۰۲

تاریخ:1403/1/20

🔺مودیان مشمول مقررات ارزش افزوده حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۳ فرصت دارند بر اساس اطلاعات مربوط به صورتحساب های خارج از سامانه مودیان، اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده زمستان ۱۴۰۲ را که سازمان امور مالیاتی برای آنان ارسال داشته ویرایش، تکمیل و به سازمان امور مالیاتی مسترد و نسبت به پرداخت مالیات و عوارض متعلق اقدام نمایند.

🔺سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس صورتحساب های صادره در سامانه مودیان نسبت به تهیه اظهارنامه دوره مالیاتی زمستان سال ۱۴۰۲ اقدام و اظهارنامه مزبور را از طریق سامانه های tp.tax.gov.ir یا my.tax.gov.ir در نیمه اول فروردین ماه سال ۱۴۰۳ در دسترس مودیان قرار خواهد داد.

🔺مودیان مذکور حداکثر تا یک ماه پس از پایان دوره مالیاتی موردنظر (زمستان ۱۴۰۲) فرصت دارند بر اساس اطلاعات مربوط به صورتحساب های خارج از سامانه مودیان، اظهارنامه موردنظر را ویرایش، تکمیل و به سازمان امور مالیاتی کشور مسترد و نسبت به پرداخت مالیات و عوارض متعلق اقدام نمایند.