اخبار

مطابق ماده ۷۹ قانون کار به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است

مهم ترین عاملی که باعث کار کودکان می شود فقر است.
حداقل سن کار در ایران ۱۵ سال تعیین شده است و قانون کار اشتغال به کار  کودکان را قبل از رسیدن به این سن منع کرده است.بنابراین کسی را نمی‌توان در زیر این سن قانونی به عنوان کارگر استخدام کرد