اخبار

ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

تاریخ:1403/1/19

متن ماده
🔺تا پایان سال ۱۴۰۳ صورتحساب هایی که در سامانه مودیان صادر نشده است، قابل قبول می باشد.

🔺در این مدت سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مودیان در پایان هر دوره، نسبت به تهیه اظهارنامه برای کلیه مودیان اقدام کند.

🔺مودی یک ماه پس از پایان هر دوره فرصت دارد تا با ثبت خریدها و فروش هایی که صورتحساب های آن ها در سامانه مودیان صادر نشده است، اظهارنامه ارسال شده توسط سازمان را تکمیل و از طریق سامانه مودیان به سازمان مسترد نماید.

🔺صورتحساب های الکترونیکی با رعایت ماده ۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مورد تایید بوده و قابل رسیدگی نمی باشد.