اخبار

ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون [اصلی] پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

تاریخ:1402/11/23

متن ماده
🔺تا پایان سال ۱۴۰۳ صورتحساب هایی که در سامانه مودبان صادر نشده است، قابل قبول می باشد.

🔺در این مدت سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مودیان در پایان هر دوره. نسبت به تهیه اظهارنامه برای کلیه مودیان اقدام کند.

🔺مودی یک ماه پس از پایان هر دوره فرصت دارد تا با ثبت خریدها و فروش هایی که صورتحساب های آن ها در سامانهومودیان صادر نشده است، اظهارنامه ارسال شده توسط سارمان را تکمیل و از طریق سامانه مودیان به سارمان مسترد نماید.

🔺صورتحساب های الکترونیکی با رعایت ماده ۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مورد تایید بوده و قابل رسیدگی نمی باشد.