اخبار

قوانین مهم در سامانه مودیان و الزامات صدور صورتحساب :

تاریخ:1402/12/22

۱) شماره مالیاتی باید یکتا و غیر تکراری بوده و مطابق قالب استاندارد سازمان باشد.

۲) در صورتی که صورتحساب ارسالی از نوع اصلاحی، ابطالی و یا برگشت از فروش باشد، وجود شماره مالیاتی صورتحساب مرجع برای صورتحساب الزامی است و می بایست در بانک اطلاعاتی صورتحساب های دریافتی سازمان موجود باشد.

۳) بررسی حد آستانه فروش مودی.

۴) ثبت شماره اقتصادی برای فروشنده الزامی و می بایست با اطلاعات ثبت نام الکترونیکی مطابقت داشته باشد.

۵) اگر خریدار از نوع حقوقی باشد ثبت شماره اقتصادی خریدار الزامی است.

۶) اگر خریدار از نوع حقیقی (b2b) باشد ثبت شماره اقتصادی خریدار الزامی است.

۷) اگر خریدار از نوع مشارکت مدنی باشد ثبت شماره اقتصادی خریدار الزامی است.

۸) اگر خریدار از نوع اتباع غیر ایرانی باشد ثبت کد فراگیر خریدار الزامی است.

۹) شناسه کالا/خدمت صورتحساب ارسالی با اطلاعات موجود در بانک اطلاعاتی شناسه کالا/خدمت سازمان مطابقت داشته باشد.

۱۰) نرخ مالیات ارزش افزوده با شناسه کالا/خدمت موجود در صورتحساب های ارسالی با قانون مالیات بر ارزش افزوده مطابقت داشته باشد.

۱۱) در صورتی که صورتحساب مربوط به کالا/خدمت آلایندگی باشد، می بایست با نرخ اعلامی سازمان حفاظت محیط زیست مطابقت داشته باشد.

۱۲) مبلغ سهم از پرداخت نقدی نباید از مبلغ کل صورتحساب بیشتر باشد.

۱۳) جمع کل مبلغ قبل از تخفیف می بایست مخالف صفر باشد.