اخبار

#سامانه_مودیان

تاریخ:1403/03/15

🔴امکان ثبت خرید در کارپوشه مودی فراهم شد.

◀️بند ث ماده ۵ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان: به منظور تکمیل اطلاعات سازمان در خصوص مؤدیانی که عضو سامانه مؤدیان نبوده یا بدون صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام به فروش می کنند، سامانه مؤدیان باید به گونه ای طراحی شود که مؤدی بتواند خریدهای خود را که فروشنده برای آنها صورتحساب الکترونیکی صادر نکرده است، به سازمان اطلاع دهد.