•  ارائه خدمات مالیاتی

از جمله خدمات مالیاتی موسسه ستایش تراز آسیا به شرح زیر است :

– تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی 
– ثبت نام، تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
– دریافت گواهینامه ارزش افزوده
– مشاوره مالیاتی در خصوص مالیات عملکرد شرکتها، مالیات تکلیفی، ارزش افزوده
– تنظیم گزارش مالیات حقوق پرسنل
– تهیه و تنظیم صورت معاملات فصلی و ارسال آن در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور
– تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و ثبت آن در سامانه اداره مالیات بر ارزش افزوده
– تحریر دفاتر قانونی شامل دفتر روزنامه و کل و همچنین دفاتر درآمد و هزینه
– شرکت در دفاعیات مالیاتی و پیگیری پرونده های مالیاتی

در صورتی که مایل هستید با مشاوران بیشتری در ارتباط باشید  به سایت maahoura.ir مراجعه نموده و بعد از انتخاب خدمت و ثبت سفارش با مشاوران ماهورایی ما ارتباط برقرار کنید.