اخبار

حذف فرصت یکماهه صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان

با توجه به تغییرات اخیر بعمل آمده توسط مرکز تنظیم مقررات، مدت زمان یکماهه برای ارسال صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان افزایش یافته است و محدودیتی برای ارسال صورتحساب نیست در مهلت زمانی 30 روز نیست

محدودیت یکماهه برای ارسال صورتحساب، حذف شده است