اخبار

تکلیف کارفرمایان به پرداخت حق بیمه کارگرانی که در فروشگاه ها از محل سود حاصل از فروش ، عوض خدمات خود را دریافت می کنند (رای وحدت رویه شماره ۳۶۹ مورخ ۱۳۹۰/۸/۳۰)

مطابق ماده ۴ قانون تامین اجتماعی  افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‎کنند، مشمول قانون تامین اجتماعی هستند و به موجب بند ۵ ماده ۲ قانون یادشده، مزد یا حقوق یا کارمزد شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده می‎شود. چنانچه کارفرمایان به موجب قرارداد، از محل سود حاصل از فروش اجناس فروشگاه، عوض خدمات فروشندگان را پرداخت کنند و این عوض مطابق بند ۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی داخل در عنوان مزد یا حقوق یا کارمزد است. بنابراین کارفرمایان مکلفند  وظایف مقرر در قانون تامین اجتماعی از جمله پرداخت حق بیمه کارکنان خود را ایفاء کنند.