اخبار

توضیحات سخنگوی سازمان مالیاتی در خصوص ابهامات فرصت هفت روزه مودیان

تاریخ:1402/12/09

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور:
🔻پس از پایان هر دوره مؤدی یک ماه فرصت دارد تا با ثبت خریدها و فروش‌هایی که صورتحساب‌های آنها در سامانه مؤدیان صادر نشده است، اظهارنامه ارسال شده توسط سازمان را تکمیل و از طریق سامانه مؤدیان به سازمان مسترد نماید.

🔻مهلت پرداخت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده متعلقه مودی طی دوره را حداکثر تا پایان ماه پس از انقضای هر دوره مالیاتی تعیین کرده است و در صورت عدم پرداخت در موعد مقرر، مودی را مشمول جریمه بند ب ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

🔻صورتحساب‌هایی که در سامانه مودیان ثبت شوند، در صورتی‌که خریدار نسبت به تایید یا تایید سیستمی صورتحساب الکترونیکی اقدام نماید، در صورتی اعتبار آن (منوط به رعایت حدمجاز ماده ۶) برای همان دوره صدور صورتحساب لحاظ خواهد شد که صورتحساب الکترونیکی قبل از پایان دوره مالیاتی در سامانه مودیان ثبت گردد در غیر اینصورت برای دوره بعد خریدار در نظر گرفته می‌شود.