اخبار

با استقرار سامانه‌ی مودیان، صورتحساب الکترونیک مبنای مالیات‌ستانی قرار می‌گیرند

🔹سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور:

🔺با استقرار سامانه‌ی مودیان، صورتحساب الکترونیک مبنای مالیات‌ستانی قرار می‌گیرند

➖سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: با استقرار سامانه مودیان، صورتحساب های الکترونیک مبنای مالیات ستانی سیستمی قرار می گیرند