اخبار

بابت ارائه خدمات به خارج از کشور، چه نوع صورتحساب الکترونیکی صادر می گردد؟

✍مودیان بابت هرگونه ارائه خدمات به خارج از کشور، باید از صورتحساب الکترونیکی با الگوی صادرات استفاده نمایند. لازم به ذکر است که درج اطلاعات خریدار خارجی و شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی در این نوع صورتحساب، اختیاری است.