اخبار

امور مالیاتی کشور

1402/10/16

بخشنامه شماره ۱۰۶۴۲/ ۲۳۰/ د مورخ ۳/ ۴/ ۱۳۹۴ معاونت مالیات های مستقیم
بخشنامه شماره ۵۹۱۰/ ۸۲۴/ ۲۳۲ مورخ ۵/ ۴/ ۱۳۸۴ سازمان امور مالیاتی

اخذ نامه قبولی نسبت به برگ تشخیص مالیات سال مورد رسیدگی قبل از تنظیم گزارش رسیدگی مالیاتی ، برخلاف شئون شغلی مامورین مالیاتی ، موجب تضییع حقوق قانونی مودی برای اعتراض به مالیات تشخیصی و مغایر با مقررات قانونی است و تخلف محسوب می گردد.