اخبار

ارسال صورتحساب پیمانکاری به سامانه مودیان به چه صورت است؟

✍در حال حاضر امکان ارسال صورت حساب پیمانکاری در قالب صورت حساب فروش وجود دارد:
اولین قدم در تنظیمات سامانه مودیان در زیر سیستم حسابداری اقدام به نگاشت مفاد پیمانکاری خود در تنظیمات سامانه مودیان می‌باشد.
برای این منظور در صورت داشتن قرار داد با مفاد می‌توانید مفاد خود را از سایت stuffed استخراج کرده سپس در فرم نگاشت سطر به سطر وارد کرده سپس این مفاد را در فهرست بها در زیر سیستم پیمانکاری به مفادهای مورد نظر خود ارتباط دهید.
در صورت داشتن قرار داد بدون مفاد نیز اطلاعات صورت وضعیت‌های ارسالی از نگاشت اطلاعات کالا/خدمت خوانده می‌شود.
در این مرحله اقدام به ثبت صورت وضعیت خود کرده سپس صورت وضعیت‌های خود را از جمع آوری صورت حساب سامانه مودیان ارسال نمایید.
در نظر داشته باشید تنها در صورت تایید نهایی صورت وضعیت، قادر به دیدن صورت وضعیت‌ها در جمع آوری هستید.