اخبار

ارسال صورتحسابهای الکترونیکی

با توجه به هماهنگ نبودن سازمان امور مالیاتی و کامل نبودن زیر ساختها ارسال صورتحسابهای الکترونیکی فصل بهار تا تاریخ 1402/04/31 تمدید شد