اخبار

احکام مالیاتی مصوب کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه

از جمله احکام مالیاتی مصوب کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه

تعدیل نرخ حق تمبر مقرر در مواد ۴۴، ۴۶ و ۴۷ قانون مالیات های مستقیم

متن مقرر در برنامه توسعه هفتم :

در طول سال‌های برنامه، ارقام ریالی موضوع مواد ۴۴، ۴۶ و ۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های آنها بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده تعدیل و اعمال می‌شود.

مبالغ مندرج در مواد یادشده الان به شرح زیر می باشد

در ماده ۴۴ مبلغ ۲۰۰ ریال برای هر برگ چک و

در ماده ۴۶ از مبلغ ۱.۰۰۰ ریال تا مبلغ ۲۰۰.۰۰۰ ریال برای صدور برخی اوراق همچون بارنامه ها ، گواهی تحصیلی جواز کسب ، گواهینامه رانندگی و کارت معافیت از خدمت وظیفه و .. و

در ماده ۴۷ مبلغ ۱۰.۰۰۰ ریال برای قراردادها و اسناد مشابه ای که بین بانک ها و مشتریان مبادله می شود.