یکی از خدمات موسسه ستایش تراز آسیا شرکت در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و دفاع از حقوق مودیان در سازمان امور مالیاتی می باشد که با تنظیم لوایح کارشناسی شده و جمع آوری مدارک و مستندات در این امر بسیار موفق بوده .

در صورتی که مایل هستید با مشاوران بیشتری در ارتباط باشید  به سایت maahoura.com مراجعه نموده و بعد از انتخاب خدمت و ثبت سفارش با مشاوران ماهورایی ما ارتباط برقرار کنید