اخبار

تمدید مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده دوره بهار 1402

با توجه به دستورالعمل شماره 200/1402/506 مورخ 1402/04/14 کلیه ادارات امور مالیاتی موظف هستند در مورد مودیانی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول (فصل بهار) سال 1402 را تا پایان روز دوشنبه مورخ 1402/04/26 تسلیم نملیند امکان برخورداری صد در صدی از بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور را در صورت درخواست مودیان فوق الذکر فراهم نمایند.